Vedligeholdelsesregler

Vedligeholdelsesregler


Du kan hente veldligholdelsesreglerne som pdf fil her.Vedligeholdelsesreglement for afdeling 32 - Stævnen


A-ordning - normalistandsættelse


A-ordningen - kort fortalt

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.


Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.


Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.


Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.


Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift – i forhold til boperiodens længde.


Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.I Generelt


Reglernes ikrafttræden

Med virkning fra den 17. september 2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.


Ændring af lejekontrakten

Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.


Beboerklagenævn

Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

 

II Overtagelse af boligen ved indflytning


Boligens stand

Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte.

Vindueskarme og plader under disse ses efter.

Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte.


Syn ved indflytning

I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.


Indflytningsrapport

Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke ved synet vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.


Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger

Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren, gerne ved brug af den udleverede mangelliste.

Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.


III Vedligeholdelse i boperioden


Lejerens vedligeholdelsespligt

Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.


Særlig udvendig vedligeholdelse

Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.


Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.


Udlejerens vedligeholdelsespligt

Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.

Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe, komfurer og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. Dog vil udgifter til vedligeholdelse/udskiftninger, der beror på misligholdelse fra lejerens side, blive opkrævet lejeren.


Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse.


Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af ovenstående.

Anmeldelse af skader

Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.


IV Ved fraflytning


Normalistandsættelse ved fraflytning

Fraflytter skal foretage generel hovedrengøring. Det gælder også vask mellem vinduerne i rammerne (valsen). Vin duer skal pudses indvendigt og udvendigt.


Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig


  • hvidtning eller maling af lofter og overvægge
  • afvaskning af lovlige trælofter
  • maling eller tapetsering af vægge
  • rengøring efter håndværkere.


Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.


Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra 1 år efter lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 9 år og 4 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.


Misligholdelse

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.


Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.


Ekstraordinær rengøring

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af lejligheden, herunder hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.


Undladelse af normalistandsættelse

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.


Syn ved fraflytning

Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.


Fraflytningsrapport

Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.


Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.


Oplysning om istandsættelsesudgifter

Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.


Endelig opgørelse

Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.


I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10% i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.


Arbejdets udførelse

Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.


Istandsættelse ved bytning

Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.


V Særlig udvendig vedligeholdelse (jvf. III)


Have

Hvor der til boligen hører have, er det boligtageren, der i boperioden skal vedligeholde haven, så den til enhver tid fremtræder pæn og ryddelig. Boligtageren skal ligeledes sørge for snerydning af lejemålets gangarealer. Boliggårdens funktionær rydder på sti og vej. Ved særlige tilfælde, f.eks. handicap eller ældre, kan der søges om fritagelse. Der skal søges skriftligt til adm@boliggaarden.dk eller ved aflevering af ansøgningen i funktionærense postkasse.

Derudover skal boligtager sørge for klipning af hække på alle sider mindst én gang årligt og senest medio august måned - højde max. 200 cm og bredde max. 50 cm.

Ved tvister henvises til Hegnsloven.


Træværk og hæk

Der henvises til afdelingens ordensregler samt udvendigt råderets-katalog.


VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jvf. IV)


Stuer, værelser og entré

Køkken og bad

Væg- og loftsbehandling


Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen tapetseret/malet med:


  • Rotex (tapet)/glasvæv/maling fra glans 5 til 10,


og kan vedligeholdes med følgende tapet- og malingtyper:


  • køkken og badeværelse males med glans 25 (vådrumsmaling). Fliser på gulv og vægge må IKKE males. Betragtes som misligholdelse og reetableres for lejers regning*.
  • træværk males med glans 40
  • radiator + rør males med radiatormaling


Dog må følgende tapet, maling, lofts- og vægbeklædning ikke benyttes:


  • Hessian, vinyl, strukturmaling.


* De beboere, der har et malet badeværelse, skal skriftligt meddele

   boligselskabet dette, da de ellers ved fraflytning vil komme til at 

   hæfte for genetablering af dette.


VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen


Boligens standard ved lejemålets begyndelse

Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.


Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.


Slid og ælde

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.


Farvevalg

Lyse nuancer så som hvid, råhvid og lysegrå.


Skillevægge

Såfremt tidligere lejer med boligselskabets godkendelse har nedtaget skillevægge, vil disse ikke blive opsat ved genudlejning.


Boliger:


Karme og gerekter

Kan være misfarvede af røg og lyspåvirkninger.


Fodpaneler

Kan være skrammede og ridsede samt være malet i anden farve end oprindelig grå.


Døre/låger

Der kan være finerskader i mindre omfang samt farveforskel p.g.a. lyspåvirkninger. Der kan også være foretaget mindre reparationer af finer p.g.a. huller i fineren. Huller efter tegnestifter og lignende kan forekomme.


Gulve

Der må ikke etableres andre gulve, end de gulve, der er i boligen. Alle gulve skal vedligeholdes jf. reglerne i bilag 1.


Fejelister

Langs gulve kan være i forskellig udførelse.


Skurelister v/køkkenborde

Kan være misfarvede p.g.a. slid og ælde.


Køkkenskabe

Det er ikke tilladt at male eller tapetsere køkkenlåger.


Såfremt lejer har opvaskemaskine, skal underskab i køkken ikke reetableres ved fraflytning.


Toiletsæde

Kan være ridset og være udskiftet med anden model.


Dørhåndtag

Kan være af forskellig art.


Elkontakter

Kan være forskellige p.g.a. alder, oftest nye og gamle mellem hinanden.


Toiletudstyr

Standardspejl forefindes.


Radiatorer

Kan have mindre skrammer og være malet i andre farver.


Stålvask i køkken

Der kan forekomme mindre buler samt ridser efter mange års brug.


Fliser

Der kan være farveforskel på grund af reparationer ved udskiftning af fliser. Der kan også være foretaget mindre reparationer af fliser på grund af huller, som kan forekomme.