Ordensregler

Ordensregler


Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2015


Affald

1. Der må ikke henlægges affald udenfor de dertil indrettede containere. 

2. Af hygiejniske grunde skal affald være pakket ind i lukkede affaldsposer. 

3. Glas, flasker, aviser, reklamer etc. skal i genbrugscontainerne på stamvejen. 


Storskrald

1. Som udgangspunkt skal beboere selv aflevere storskrald i containergården. 


Ejendomsfunktionærerne kan også kontaktes med henblik på at lave en aftale og eventuelt udlån af en vogn/sækkevogn. 

Ejendomsfunktionærerne kan kontaktes hverdage fra 11:30 til 12:00 på telefon 49222931 


Antenner 

1. Det er ikke tilladt at opsætte udvendige antenner jfr. Lokalplan nr. 1.20, §8 stk. 7. 


Beplantning 

1. Skadelige planter som f.eks. vedbend/efeu må ikke vokse op ad bygningerne. 


Knallertkørsel 

1. Knallertkørsel på gangstierne og de grønne områder er ikke tilladt. 


Cykler, knallerter, legeredskaber m.m. 

1. Hold afdelingen pæn. Undlad derfor at henstille disse ting til gene for andres færdsel samt hvis det er skæmmende for omgivelserne.


Haver og hegn 

1. Haven er en del af det lejede areal og skal derfor vedligeholdes af dig, ligesom du skal vedligeholde og rense hækken omkring din have. 

2. Beplantninger i haven, må ikke overstige 200 cm. med et tillæg svarende til afstanden til nærmeste hæk. Dog må ingen beplantning i haverne, være højere end tagryggen. Ved evt. tvister henvises til Hegnsloven. 

3. I skel mellem private haver, må der opstilles et læhegn max. 180 cm. højt, malet med grå umbra. 

4. Levende hegn i skel mellem haverne og fællesarealerne må kun forekomme som bøgehæk (180 cm.) Undtaget fra denne regel, er hækken mod nord ved husnumrene 118-144 og 121- 143, som max. må være 200 cm høj. 

5. Bøgehækkene må ikke fjernes. Hegn skal placeres indenfor hækkene. 

6. Opsætning af udestuer/skure er ikke tilladt ifølge lokalplan nr. 1.20. 

7. Opsætning af enkeltstående drivhuse er tilladt. Drivhuset skal placeres minimum 60 cm. fra 

husmuren og må max. være 6m2 med en max. højde på 210 cm. Der skal ansøges skriftligt til Boliggården inden opsætning. Drivhuset skal nedtages ved fraflytning, med mindre den nye lejer skriftligt tilkendegiver at overtage det. 


Haveaffald 

1. Haveaffald skal i kompostbunken bag ved værkstedet ved fælleshuset. 

2. Sten, plastik og lignende skal være frasorteret det øvrige haveaffald. Fliseaffald, urtepotter etc. skal i containeren der er opstillet mellem containergården og fælleshuset. 


Snerydning 

1. Boligtageren skal selv sørge for snerydning foran egen dør. 

2. Boliggårdens funktionær rydder på sti og vej. 

3. Ved særlige tilfælde, f.eks handicap eller ældre, kan der søges om fritagelse. Der skal søges skriftlig til adm@boliggaarden.dk eller aflevere ansøgningen ved funktionærendes postkasse. 


Husdyrhold 

1. Det er tilladt at have 1 husdyr pr. bolig 

2. Alle som har husdyr, skal holde opsyn med dyrene og sikre at de ikke er til gene for Stævnens øvrige beboere. 

3. Eventuelle efterladenskaber i bebyggelsen og på fællesarealerne skal fjernes. 

4. Hunde skal føres i snor i bebyggelsen. 

5. Tilflyttere og beboere må ikke eje eller anskaffe sig muskel/-kamphunde el. lignende. I tvivlsspørgsmål følges Dansk Kennel Klub's    definitioner. Afd. 32 Stævnen 


Leg og Boldspil 

1. Boldspil bør finde sted på vores fodboldbane, vest for bebyggelsen. 


Maskiner 

1. Boremaskiner og andet støjende værktøj, må kun benyttes mellem kl. 07.00 og 19.00. 


Lørdage, søn og helligdage dog mellem kl. 09.00 og 19.00 


Musik 

1. Benyttelse af radio, fjernsyn, diverse musikanlæg og musikinstrumenter etc. skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne og dæmpes ned, så det ikke forstyrrer andres nattero. 

2. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 23.00 


Parkering og motorkørsel 

1. Stævnen er privatvej, klassificeret som stillevej/legegade og følger de lovgivne regler herom. 

2. Al kørsel i bebyggelsen skal foregå med forsigtighed, især af hensyn til børn og ældre. 

3. Parkering må ikke finde sted uden for de i bebyggelsen opmærkede parkeringsfelter. 

4. Stævnen har faste parkeringspladser. Der kan ansøges om én fast plads pr. lejemål. Bilen skal være indregistreret i ansøgers navn og ansøger skal være tilmeldt adressen i folkeregistret. Der kan ikke oppebæres fast plads til bil nr. 2 eller derover samt varevogne. Disse skal parkeres på stamvejen. 

5. Retten til den faste plads, bortfalder hvis bilen sælges eller bortskaffes. 

6. Ved anskaffelse af ny bil, underskrives ny lejekontrakt. Overgangsperioden må max. være 2 måneder. 

7. Køretøjer over 3500 kg. må ikke henstå i bebyggelsen. 

8. Handicapparkeringspladser skal ansøges skriftligt hos Boliggården. Parkeringskort fra Danske Handicaporganisationer skal benyttes. Eventuel plads anvises af Boliggården og etableringen af denne skal være uden udgift for afdelingen. 

9. Kun indregistrerede køretøjer må parkeres i bebyggelsen. 

10. Campingvogne og andre påhængskøretøjer, må ikke henstå i bebyggelsen. 


Ændring af lejemålet 

1. Afvigelser herfra må ikke finde sted, uden boligselskabets skriftlige tilladelse. 


Vaskeri

1. Benyttelse af vaskeriet er kun for beboerne i Stævnen. 

2. Følg brugsanvisningerne til maskinerne nøje. I tvivlstilfælde, henvend dig til ejendomsfunktionæren. 

3. Reserverede vasketider skal overholdes. Hvis en vask ikke er påbegyndt inden for 20 minutter, bortfalder reserveringen og andre kan benytte den resterende tid. 

4. Når vaskeriet forlades, skal vinduer lukkes, døre aflåses og al lys slukkes. 


Skiltning 

1. Det er ikke tilladt at opsætte udvendige skilte og reklamer 


Gårdarealer 

1. Gårdarealerne er fællesarealer. Eventuelle alternative indretninger, skal ske i overensstemmelse med råderetskataloget. 


Håndværkere 

1. Kontakt altid Boliggården eller viceværterne hvis der skal rekvireres håndværker. Det er kun boligselskabet, ejendomsfunktionærerne og bestyrelsen, der på afdelingens vegne, kan rekvirere håndværkere. 


Fælleshuset 

1. Fælleshuset udlejes og udlånes kun til beboere i Stævnen. 

2. Betaling og bestemmelser for lån/leje af fælleshuset, fastsættes af afdelingsmødet. 

3. Fælleshusadministrationen består af mindst 3 medlemmer - hvoraf 1 medlem er fra bestyrelsen - som på skift vælges for 2 år af gangen, på det ordinære afdelingsmøde. 

4. Fælleshusadministrationen konstituerer sig selv.